Members


Professor Yo Nakamura yonaka @ molsci.polym.kyoto-u.ac.jp
Associate Professor Daichi Ida ida @ molsci.polym.kyoto-u.ac.jp
Assistatnt Professor Akiyuki Ryoki ryoki @ molsci.polym.kyoto-u.ac.jp
Master's Course Michihiro Okada
Saori Tanada
Shunichiro Yamamoto
Fumi Watanabe
Yuka Sugio
Kana Nakajima
Momona Yamauchi
Ryo Watanabe
Undergraduate Shinichiro Katsuya
Futo Sakino
Natsuki Wakuta

Return to Home